هیومیک اسید برند بامفورد 2
هیومیک اسید 1

ترکیبات :

عنصردرصد
آهن
(Fe)
1%
پتاسیم
(K
2O)
4%
هیومیک اسید13%
فولویک اسید18%

کود هیومیک اسید

اسیدهای هیومیک موادی هستند که باعث رشد گیاه و بهبود عملکرد آن می شوند. این ماده به ویژه برای بهبود یا کاهش اثر منفی استرس استفاده می شود. ممکن است اثر مستقیم و غیرمستقیم بر رشد گیاه داشته باشد. اثرات غیرمستقیم شامل بهبود خصوصیات خاک مانند تجمع، هوادهی، نفوذ پذیری، ظرفیت نگهداری آب، انتقال ریز مغذی ها و در دسترس بودن آنها است. هم چنین اسید هیومیک میزان مصرف کود را کاهش می دهد. ترکیب هیومیک اسید با NPK  در افزایش کارایی رشد و بهره وری گیاه موثر است. این گونه کودها به صورت مایع یا پودر برای کشت انواع مختلف محصولات، به کار می روند.

ویژگی ها

به عنوان یک کاتالیست کاملا ارگانیک، باعث تحریک آنزیم های گیاه می شود
افزایش قابلیت نفوذ پذیری غشاء سلولی و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی
افزایش جوانه، شکوفه و بزرگ شدن میوه و بالا بردن مثاومت گیاهان به خشکی، شوری و سرمازدگی
قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغذی مانند آهن و در نتیجه افزایش قابلیت جذب آنها توسط گیاه و افزایش جذب کود های شیمیایی در صورت استفاده همزمان با آنها
تحریک ریشه و تکثیر میکروارگانیسم های مطلوب خاک از جمله مخمر ها
بهبود ساختار خاک، کاهش فرسایش خاک و افزایش هوادهی خاک و بهبود توانایی نگهداری آب در خاک وتعادل PH خاک
افزایش قدرت جوانه زنی بذور
تقویت سیستم ریشه و افزایش راندمان ریشه و در نتیجه رشد اندام هوایی و بهبود عملکرد گیاه
مصرف اسید هیومیک مانع فعالیت عوامل بیماریزا در محیط ریشه
سازگار با طبیعت و بی خطر برای گیاه و محیط زیست و دوام بالا در خاک

نحوه مصرف

 

 کاربرد به صورت کود آبیاری، بذرمال کردن

 

موارد مصرف

 

کلیه محصولات کشاورزی

 

توصیه مصرفی

 

محصولات زراعی: 5 الی 12 لیتر در هکتار
درختان میوه و باغات:20 الی 30 لیتر در هکتار